ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

(Ιδρυτής: Δημήτριος Κωττάκης – 1965)
Dr. ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
Ασκληπιού 3 - Αθήνα Τ.Κ. 106 79

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

 • Εξέταση και διάγνωση γνησιότητας ή μη, γραφής, αριθμογραφής και υπογραφής σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές), ιδιωτικά συμφωνητικά, επιστολές αναγνώρισης χρέους κ.λπ.
 • Διαπίστωση γνησιότητας-πλαστότητας ιδιόγραφων διαθηκών.
 • Έρευνα και εντοπισμός του πλαστογράφου.
 • Ταυτοποίηση του γραφικού φορέα (γραφέα) ή του υπογραφικού φορέα σε ανώνυμα χειρόγραφα (ανωνυμογραφία).
 • Εξέταση και εντοπισμός του γραφικού και υπογραφικού φορέα σε περιπτώσεις ηθελημένης αλλοίωσης του γραφικού χαρακτήρα ή του υπογραφικού τύπου.

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

 • Διερεύνηση νόθευσης εγγράφων.
 • Εξέταση, αντιπαραβολή και διακρίβωση διαφορετικών γραφικών μέσων στο ίδιο έγγραφο.
 • Εξέταση εγγράφων και εντοπισμός στοιχείων που προήλθαν με φωτομεταφορά, σαρωτή (scanner), αλλεπάλληλες φωτοτυπίες κ.λπ.
 • Έρευνα και εντοπισμός αλληλουχίας χαράξεων σε αποτυπώσεις που τέμνονται μεταξύ τους (π.χ. εάν έχει γραφεί πρώτα το κείμενο και κατόπιν χαράχθηκε η υπογραφή, ή το αντίστροφο).
 • Έρευνα για τυχόν μεταγενέστερες προσθήκες σε έγγραφα.
 • Χρονικός προσδιορισμός γραπτού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 • Θέματα που εστιάζουν κυρίως στην παθολογική γραφή που παρουσιάζουν οι υπό διερεύνηση διαθήκες.
  Διαφοροποιήσεις στη γραφή, σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες (Πάρκινσον, γεροντική άνοια, Alzheimer, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.), χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Το Επιστημονικό Κέντρο Γραφολογικών Ερευνών παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα συνεργασίας με καθηγητές Δικαστικής Γραφολογίας πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένα κέντρα Γραφολογικών Ερευνών.